Privacybeleid

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting het Potentieel Pakken statutair gevestigd te Amsterdam aan Ruyschstraat 10 H en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 75262290 (HPP).

HPP stelt zich ten doel om de positie van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt, te verbeteren met het oog op positieve gevolgen voor zowel economische zelfstandigheid van vrouwen, arbeidstekorten in cruciale sectoren en de Nederlandse economie, door onder andere het verhogen van het gemiddeld aantal gewerkte betaalde arbeidsuren door vrouwen.

HPP werkt samen met diverse instellingen in het kader van het middels de ontwikkeling van innovatieve oplossingen binnen zogenaamde “living labs” bij diverse instellingen (het Initiatief).

De doelstellingen van het Initiatief zijn: (i) de deeltijdfactor, oftewel het gemiddelde aantal gewerkte uren binnen de instelling met een living lab, te verhogen, (ii) het codificeren van de “living lab-aanpak” met het doel deze aanpak breder uit te rollen binnen de zorgsector, maar mogelijk ook daarbuiten, en (iii) het creëren van bewustwording van en tractie op de bredere missie van partijen, door het opstellen van een eindrapportage over de resultaten binnen de eerste living labs en deze met een brede groep partijen delen.

In het kader van het Initiatief worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacy wetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

2. Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018.

In dit Privacy beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit Privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt in de AVG gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’).” Simpel gezegd zijn persoonsgegevens alle soorten gegevens over u op basis waarvan u (rechtstreeks of indirect) geïdentificeerd kunt worden. Van sommige gegevens, zoals uw naam en contactgegevens, is het duidelijk dat dit persoonsgegevens zijn. Maar ook minder voor de hand liggende gegevens, kunnen onder de definitie van persoonsgegevens vallen. De soorten persoonsgegevens die wij verwerken, staan beschreven in paragraaf 4.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van het Initiatief verzamelen wij persoonsgegevens van werknemers van de instellingen waarmee wij samenwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van deelnemers aan surveys (bijvoorbeeld over deeltijd), ontvangers van onze nieuwsbrief en overige personen die contact met ons opnemen.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

– direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of contact met ons opneemt;

– direct van u, bijvoorbeeld tijdens interviews of gesprekken die wij met u voeren;

– via uw werkgever;

– via derden partijen waarbij u bijvoorbeeld een survey over deeltijd heeft ingevuld.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Persoonsgegevens Doelen
Namen, e-mailadressen Voor het versturen van nieuwsbrieven. Voor het benaderen voor deelname aan eventuele toekomstige surveys of voor een verdiepend contact (bijvoorbeeld een interview).
Functietitel, Opleidingsniveau, Salarisschaal, Locatie / organisatie-eenheid, Type aanstelling (b.v. vast / ZZP), Aantal contracturen (uitgesplitst in vast en flexibel?), Geslacht, Geboortedatum / leeftijd, Datum in dienst / uit dienst bij organisatie, (vanaf) datum werkzaam in huidige functie, Daadwerkelijk gewerkte uren, Uw redenen voor het werken in deeltijd. Wij verwerken deze gegevens voor het analyseren van bijvoorbeeld de samenstelling van het personeel, voor het berekenen van de deeltijdfactor binnen o.a. de verschillende functies en leeftijdscategorieën. Deze gegevens zijn gespeudonimiseerd. Dit betekent dat wij deze gegevens niet aan uw naam of personeelsnummer kunnen koppelen.
Overige onderzoeksdata (vragen en antwoorden) die wij verkrijgen naar aanleiding van een door u ingevulde survey (via derden partijen) Wij analyseren reactiegegevens en voegen informatie samen om bijvoorbeeld trends te identificeren, om op basis van die informatie oplossingen te zoeken voor belimeringen voor het verhogen van aantal uren dat per medewerker wordt gewerkt. Wij verwerken deze gegevens niet op persoonsniveau en deze gegevens zijn gespeudonimiseerd. Dit betekent dat wij deze gegevens niet aan uw naam of personeelsnummer kunnen koppelen. Wij verwerken deze gegevens na de eerste analyse slechts op geaggregeerd niveau zodat deze niet herleidbaar zijn.
Informatie die u direct aan ons verstrekt (bijvoorbeeld tijdens interviews of andere gesprekken of via e-mail) Wij verwerken de informatie die u aan ons verstrekt voor het onderbouwen van onze hypotheses en voor het identificeren van belimeringen binnen de instellingen waarmee wij samenwerken. We verwerken reacties om trends te kunnen identificeren.

De wettelijke grondslagen voor deze verwerkingsactivtiteiten zijn het gerechtvaardigd belang van HPP en, indien van toepassing, het gerechtvaardigd belang van de instelling waar u werkzaam bent.

We verwerken e-mailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven en/of het benaderen voor deelname aan toekomstige surveys slechts indien u aan heeft gegeven dat u dit wilt. U kunt zich op ieder moment weer uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of bij ons aangeven dat u niet benaderd wil worden in het kader van interviews.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen geen persoonsgegevens met derde partijen delen. Uitkomsten van het Initiatief zullen wij enkel zonder persoonsgegevens met derden partijen delen. Onderzoeksdata zal enkel onherleidbaar en op geaggregeerd niveau met derden partijen worden gedeeld.

Indien wij persoonsgegevens met derde partijen delen, wij delen uw persoonsgegevens enkel met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Unie.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5 hierboven). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Wij bewaren de persoonsgegeven voor de duur van het Initiatief en maximaal 12 maanden na de afloop van het Initiatief.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: wij gebruiken een beveiligde omgeving voor de opslag van data en toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de personen die deze persoonsgegevens verwerken in de uitoefening van hun taak. De persoonsgegevens zijn daarnaast opgeslagen in bestanden die beveiligd zijn met een wachtwoord.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw e-mailadres).

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

  • op informatie en inzage van uw gegevens;
  • op verbetering van persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de bijlage hieronder.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

10. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen viainfo@hetpotentieelpakken.nl.

Bijlage
Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:  indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of  indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of  indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of  indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of  indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:  gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of  indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of  indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of  wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.
Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos) U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:  indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en  indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.