Het AVG beleid

Inhoudsopgave

 1. Wie zijn wij?
 2. Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u
 3. Van wie verzamelen wij Persoonsgegevens?
 4. Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?
 5. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken we deze?
 6. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
 7. Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?
 8. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?
 9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
 10. Cookieverklaring
 11. Contact

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Het Potentieel Pakken, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Burgemeester Stramanweg 105, 1101 AA te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75262290 (“HPP“).

HPP helpt werkgevers in sectoren met veel (kleine) deeltijdbanen en lage lonen het potentieel van hun medewerkers te benutten. We bieden hen actieve ondersteuning en delen onze expertise met een breed publiek. Onze aanpak is gebaseerd op data en feiten, en net zo gericht op de ‘wat’ als de ‘hoe’: de juiste interventies én succesvolle implementatie. We willen duurzame resultaten bereiken en geloven sterk in partnership (de “Doelstelling”).

In het kader van onze werkzaamheden worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

 

2. Wij weten dat uw privacy belangrijk is voor u

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die in Nederland sinds 25 mei 2018 van toepassing is (“AVG”).

In dit AVG beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven. Verder bevat dit beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt in de AVG gedefinieerd als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’) ” (hierna: “Persoonsgegevens”). Simpel gezegd zijn Persoonsgegevens alle soorten gegevens over u op basis waarvan u (rechtstreeks of indirect) geïdentificeerd kunt worden. Van sommige gegevens, zoals uw naam en contactgegevens, is het duidelijk dat dit Persoonsgegevens zijn. Maar ook minder voor de hand liggende gegevens, kunnen onder de definitie van Persoonsgegevens vallen. De soorten Persoonsgegevens die wij verwerken, staan beschreven in paragraaf 5.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit beleid te wijzigen. De meest recente versie van dit AVG beleid is beschikbaar op onze website www.hetpotentieelpakken.nl. Wij raden u aan dit AVG beleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit beleid aan u op te sturen.

 

3. Van wie verzamelen wij Persoonsgegevens?

In het kader van onze initiatieven verzamelen wij Persoonsgegevens van aanspreekpunten en werknemers van de instellingen waarmee wij samenwerken. Daarnaast verwerken wij Persoonsgegevens van deelnemers aan enquêtes over contractuitbreiding in de zorg, deeltijd in het onderwijs, ontvangers van onze nieuwsbrief, overige personen die contact met ons opnemen en personen die wij benaderen voor (en deelnemen aan) podcasts en interviews. Intern worden Persoonsgegevens van sollicitanten, eigen werknemers en aangesloten talenten verzameld.

 

4. Hoe verzamelen wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 • Direct van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of evenement;
 • Direct van u, bijvoorbeeld tijdens interviews of gesprekken die wij met u voeren;
 • Direct van u, bijvoorbeeld bij deelname aan de oplossingspakketten of activiteiten;
 • Direct van u, bijvoorbeeld bij deelname aan de podcast of een interview;
 • Direct van u, bijvoorbeeld bij een sollicitatie, stage-, of arbeidsovereenkomst;
 • Via uw werkgever, waarbij u bijvoorbeeld een enquête heeft ingevuld;
 • Via uw werkgever, wanneer een instelling waarmee wij samenwerken geaggregeerde data over deopbouw van het personeelsbestand met HPP deelt;
 • Via derde partijen, waarbij u bijvoorbeeld een enquête heeft ingevuld

5. Welke Persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken we deze?

Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en op welke juridische grondslag de verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd is.

 

Categorie:
Aanspreekpunten betrokken instelling
Persoonsgegevens:
Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Doelen:
Voor het contact en het uitvoeren van diverse activiteiten vanuit onze initiatieven in het licht van de Doelstelling.
Categorie:
(Geaggregeerde) personeelsgegevens van werknemers van de betrokken instelling
Persoonsgegevens:
Geslacht
Leeftijd
Functieniveau
Opleidingsniveau
Locatie/organisatie-eenheid
Contract type
Aantal contracturen
Lengte dienstverband
Doelen:
Wij verwerken de informatie die u of uw werkgever aan ons verstrekt voor het onderbouwen van onze hypotheses en voor het identificeren van belemmeringen binnen de instellingen waarmee wij samenwerken. Wij verwerken reacties om trends te kunnen identificeren. Met behulp van deze inzichten kan de Doelstelling worden gerealiseerd.
Deze gegevens zijn zowel geaggregeerd als gepseudonimiseerd. Dit betekent dat wij deze gegevens in beginsel niet aan een naam of personeelsnummer van een werknemer van een instelling kunnen koppelen. Voorzover dit bij grote uitzondering wel het geval zou zijn, wordt zorgvuldig met de persoonsgegevens omgegaan en is verwerking daarvan niet onrechtmatig omdat de instelling en HPP een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking, terwijl de verwerking van deze Persoonsgegevens de betrokkene niet onevenredig schaadt in fundamentele rechten en vrijheden.
Categorie:
Deelnemers aan enquêtes
Persoonsgegevens:
Geslacht
Leeftijd
Functietitel
Opleidingsniveau
Burgerlijke staat
Locatie/organisatie-eenheid
Contract type
Aantal contracturen
Lengte dienstverband
Daadwerkelijk gewerkte urenUw redenen en voorwaarden voor mogelijke contractuitbreidingOverige informatie en data die wij verkrijgen naar aanleiding van een door u ingevulde enquête
Doelen:
Wij analyseren reactiegegevens en voegen informatie samen om bijvoorbeeld trends te identificeren, om op basis van die informatie, oplossingen te zoeken voor belemmeringen voor het verhogen van aantal uren dat per medewerker wordt gewerkt Dit doet HPP telkens om de Doelstelling te realiseren.
De enquêtes worden anoniem ingevuld. Wij verwerken deze gegevens na de eerste analyse slechts op geaggregeerd en gepseudonimiseerd niveau zodat deze niet herleidbaar zijn. Voorzover dit bij grote uitzondering wel het geval zou zijn, wordt zorgvuldig met de Persoonsgegevens omgegaan en is verwerking daarvan niet onrechtmatig omdat de instelling en HPP een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking, terwijl de verwerking van deze Persoonsgegevens de betrokkene niet onevenredig schaadt in fundamentele rechten en vrijheden.
Categorie:
Deelnemers overige activiteiten HPP
Persoonsgegevens:
Naam
E-mailadres
GeslachtInformatie die u direct aan ons verstrekt (bijvoorbeeld tijdens interviews, andere gesprekken of via e-mail).
Doelen:
Voor het versturen van een nieuwsbrief over de activiteiten van HPP
Voor de deelname aan de HPP bootcamp of webinarsVoor het benaderen voor deelname aan enquêtesVoor (verdiepend) contactVoor het afnemen van interviews en/of deelname aan de podcastBij voornoemde functies van verwerking wordt telkens het verwezenlijken van de gezamenlijke Doelstelling van HPP en de instelling beoogd.
Categorie:
Sollicitanten
Persoonsgegevens:
NAW
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
OpleidingsniveauInformatie die u direct aan ons verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een interview, andere gesprekken of via e-mail).
Doelen:
Voor het doorlopen van het sollicitatie-proces en het onderhouden van contact.
Categorie:
Freelancers en/of gedetacheerde Talenten
Persoonsgegevens:NAW
E-mailadres
Telefoonnummer
Type opdracht en eventuele vergoeding
Doelen:
Voor het opstellen van opdracht- of samenwerkingsovereenkomst.
Voor het onderhouden van contact.
Categorie:
Werknemers HPP
Persoonsgegevens:
NAW
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Opleidingsniveau
FunctieType aanstelling en aantal werkuren per weekSalarisAantekeningen functioneren & groei mogelijkheden
Doelen:
Het opstellen van een arbeidscontract
Het in kaart brengen van persoonlijke ontwikkelingHet verbeteren van het gedrag en de prestaties van werknemerHet in kaart brengen van kansen op het gebied van functie en salarisIndien een organisatieanalyse of voortgangsrapport over HPP wordt opgesteld, worden gegevens verwerkt op geaggregeerd niveau zodat deze niet herleidbaar zijn.

 

De wettelijke grondslagen voor de verwerkingsactiviteiten zijn het gerechtvaardigd belang van HPP en, indien van toepassing, het gerechtvaardigd belang van de instelling van wie wij de informatie ontvangen. Daarbij heeft HPP een afweging gemaakt tussen uw belangen en die van HPP en de betrokken instelling. Onder meer gezien het feit dat de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van initiatieven van HPP

i) voornamelijk als sets geaggregeerde data worden verwerkt,

ii) deze voorzover mogelijk worden geanonimiseerd en gepseudonimiseerd en

iii) niet voor een commercieel doel worden gebruikt,

is HPP van oordeel dat wij uw Persoonsgegevens mogen verwerken zoals beschreven in dit AVG-beleid.

Het verwerken van de Persoonsgegevens zoals hierboven omschreven is redelijkerwijs nodig voor de doelen zoals omschreven en de Doelstelling van HPP en in voorkomend geval de instelling waarmee HPP samenwerkt.

De wettelijke grondslagen voor de categorie sollicitanten en werknemers van HPP zijn het gerechtvaardigd belang van HPP en, indien van toepassing, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Bijzondere Persoonsgegevens welke niet zijn omschreven in bovenstaande tabel maar noodzakelijk blijken voor het verkrijgen van inzichten en daarmee een gerechtvaardigd belang dienen, mogen en zullen slechts worden verwerkt indien betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Betrokkenen kunnen zich op ieder moment weer uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief of bij ons aangeven dat zij niet benaderd willen worden in het kader van interviews.

Indien HPP voornemens is Persoonsgegevens te hergebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen zijn, zal dit slechts plaatsvinden met toestemming van u als betrokkene danwel voorzover het doel van hergebruik niet onverenigbaar is met het waarvoor de Persoonsgegevens initieel verzameld zijn.

 

6. Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

In sommige gevallen zullen wij Persoonsgegevens met derde partijen delen. Uitkomsten van het HPP-trajecten zullen wij enkel zonder Persoonsgegevens met derde partijen delen. Onderzoeksdata zal enkel onherleidbaar en op geaggregeerd niveau met derde partijen worden gedeeld.

Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw Persoonsgegevens worden vastgelegd).

Indien Persoonsgegevens met derde partijen worden gedeeld, delen wij uw Persoonsgegevens enkel met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Unie.

 

7. Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?

Uw Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt (zoals beschreven in hoofdstuk 5). Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de Persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Categorie
Duur
Aanspreekpunten instelling Voor de duur van het project en maximaal 12 maanden na de afloop van het project.
(Geaggregeerde) personeelsgegevens van werknemers van de betrokken instelling Voor de duur van het project en maximaal 12 maanden na afloop van het project.
Deelnemers aan enquêtes Voor de duur van het project en maximaal 12 maanden na afloop van het project.
Deelnemers overige activiteiten HPP Voor de duur van de activiteiten en maximaal 12 maanden na de afloop van de activiteiten.
Sollicitanten Voor de duur van het sollicitatietraject en maximaal 4 weken na afloop van het sollicitatietraject, danwel maximaal 12 maanden met toestemming van de sollicitant.
Freelancers en/of gedetacheerde Talenten Voor de duur van de samenwerking en maximaal 7 jaar na beëindigen samenwerking om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Werknemers HPP en aangesloten Talent Voor de duur van het dienstverband en maximaal 7 jaar na beëindigen van het dienstverband om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Voor onderzoeksdoeleinden zullen relevante data op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau voor onbepaalde tijd bewaard worden ten behoeve van de realisatie van de Doelstelling. Door het anonimiseren van de data zijn het geen Persoonsgegevens en worden de Persoonsgegevens dus niet langer bewaard dan hierboven is vermeld.

 

8. Hoe beschermen wij uw Persoonsgegevens?

Wij hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Onderdeel van ons gegevensbeschermingsbeleid is dat alleen Persoonsgegevens worden verzameld voorzover dit noodzakelijk is voor de te bereiken Doelstelling van HPP en, indien van toepassing, de betrokken instelling. Er is dus sprake van dataminimalisatie. Daarnaast worden gegevens voorzover mogelijk gepseudonimiseerd of slechts anoniem verwerkt, waarmee reeds ten dele wordt gewaarborgd en aangetoond dat verwerking in lijn is met de AVG. Wij beschermen uw Persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: wij gebruiken een beveiligde omgeving voor de opslag van data en toegang tot Persoonsgegevens. Deze is beperkt tot de personen die deze Persoonsgegevens verwerken in de uitoefening van hun taak.

Verder proberen wij ervoor te zorgen dat wij Persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw Persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw e-mailadres).

 

9. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • Op informatie en inzage van uw gegevens;
 • Op verbetering van Persoonsgegevens;
 • Op verwijdering van uw Persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
 • Op beperking van de verwerking;
 • Van bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • Uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, enom die Persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de bijlage hieronder. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw Persoonsgegevens door HPP.

10. Cookieverklaring

Bij Het Potentieel Pakken begrijpen we het belang van privacy voor onze bezoekers. Daarom willen we transparant zijn over het gebruik van cookies op onze website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites gebruikt kunnen worden om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Wetgeving stelt dat we cookies op uw apparaat mogen plaatsen als deze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Hoe en waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken enkel Functionele en Analytische cookies om onze website en dienstverlening te verbeteren. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert, zoals sessiecookies die nodig zijn voor het navigeren op de website. Analytische cookies gebruiken we om inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt, wat ons helpt de website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren.

Voor de verzameling van data via cookies gebruiken we de volgende externe tools:

 • Matomo Analytics: helpt ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken, waardoor we de website kunnen optimaliseren en verbeteren.
 • Google Search Console: wordt gebruikt om de zichtbaarheid van onze website te monitoren en te verbeteren.
 • Hotjar: helpt ons het gedrag van gebruikers op onze website te begrijpen en te analyseren om de gebruikservaring te verbeteren.

Uw keuzes

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde aanpassen via de instellingen van uw webbrowser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, verwijzen we u graag naar de rest van ons Privacybeleid.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons cookiegebruik? Neem dan gerust contact met ons op.

 

11. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy AVG beleid of de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@hetpotentieelpakken.nl

Stichting Het Potentieel Pakken
Burgemeester Stramanweg 105
1101 AA Amsterdam

www.hetpotentieelpakken.nl
info@hetpotentieelpakken.nl

 

© Amsterdam, januari 2022

 


BIJLAGE OVER UW RECHTEN:
Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die wij over u bijhouden.
Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.
Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’) Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

– indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

– indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming; of

– indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

– indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

– indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

– gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

– indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

– indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

– wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (kosteloos) U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

– indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

– indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.