Algemene voorwaarden stichting Het Potentieel Pakken

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen stichting Het Potentieel Pakken, handelsregisternummer 75262290 (hierna: “HPP”) enerzijds, en een opdrachtgever (hierna: “opdrachtgever”) anderzijds (hierna samen: “partijen”).

1.2 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 De algemene voorwaarden en de daarin opgenomen beperking van aansprakelijkheid gelden niet alleen ten behoeve van HPP, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of personen op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten, alsmede hun respectievelijke rechtsopvolgers. Een persoon in de zin van dit artikellid kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

Artikel 2: Grondslag voorstellen en offertes

Offertes en voorstellen van HPP vinden hun grondslag in de informatie die door opdrachtgever is verschaft. Opdrachtgever is ertoe gehouden, naar beste weten daarbij alle van belang zijnde informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst juist en volledig te verstrekken.

Artikel 3: Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

3.1 De door HPP uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 In de offerte wordt in beginsel aangegeven of met betrekking tot tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen eveneens inbegrepen zijn de kantoorkosten, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten.

3.3 Alle door HPP vermelde of aanvaarde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen.

3.4 Een overeenkomst tussen partijen komt eerst tot stand nadat deze door een bevoegd vertegenwoordiger van HPP is aanvaard.

3.5 HPP heeft het recht om bij of na het sluiten van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid of betaling van een voorschot te verlangen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 HPP zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting draagt het karakter van een inspanningsverplichting, omdat HPP het beoogde resultaat niet kan garanderen.

4.2 Opdrachtgever draagt er op haar kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan HPP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HPP worden verstrekt.

4.3 Als HPP daarom verzoekt, zal opdrachtgever kosteloos een werkruimte met internetaansluiting op het kantoor van opdrachtgever aan HPP ter beschikking stellen.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig en/of compleet aan HPP zijn verstrekt, zal HPP opdrachtgever hiervan in kennis stellen zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, heeft HPP het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Voortijdige beëindiging

5.1 Partijen hebben het recht de overeenkomst voortijdig eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de uitvoering daarvan door aantoonbaar gewijzigde omstandigheden, welke partijen vooraf niet hebben kunnen voorzien en die geen van partijen kan worden aangerekend, in redelijkheid niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst. Een dergelijke voortijdige beëindiging kan pas plaatsvinden na overleg tussen partijen en dient gemotiveerd schriftelijk aan de andere partij kenbaar gemaakt te worden.

5.2 Ingeval opdrachtgever tot voortijdige beëindiging zoals vermeld in artikel 5.1 overgaat, heeft HPP in verband met het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie welke gelijk is aan de bedongen vergoeding over een periode van 4 (zegge: vier) weken vanaf het tijdstip van beëindiging, waarbij als uitgangspunt de overeenkomst gehanteerd wordt.

5.3 Indien een partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt dan wel de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zulks onder voorbehoud van alle rechten.

5.4 Een beëindiging op grond van dit artikel 5 laat onverlet het recht van HPP op betaling van de facturen voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden. Ingeval dit extra kosten voor HPP met zich meebrengt, worden deze door HPP in rekening gebracht.

Artikel 6: Opeisbaarheid; ontbinding; opschorting

6.1 Alle vorderingen van HPP op opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan HPP omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
  • indien HPP opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid binnen redelijke termijn uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt;
  • indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van haar verplichtingen.

6.2 In deze gevallen is HPP bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of schriftelijk tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door HPP geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan HPP toekomende rechten.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg treden om de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. HPP is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Artikel 8: Adviesteam en personeel

8.1 HPP is, al dan niet in overleg met opdrachtgever, bevoegd om de samenstelling van het adviesteam te wijzigen. HPP draagt er zorg voor dat de wijziging de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten en het tijdschema van de overeenkomst niet ten nadele beïnvloedt. Een wijziging van het adviesteam is eveneens mogelijk op verzoek van opdrachtgever in overleg met HPP.

8.2 Het is opdrachtgever verboden om tijdens de uitvoering van de overeenkomst, alsmede binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel van de HPP in dienst te nemen of met dit personeel te onderhandelen over indiensttreding, behoudens schriftelijke toestemming van HPP. Bij overtreding van dit verbod door opdrachtgever verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 30.000 per overtreding, te vermeerderen met EUR 1.000 voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, tot een maximum van EUR 120.000 per overtreding.

Artikel 9: Honorarium

9.1 Partijen hanteren bij het tot stand komen van de overeenkomst in principe een vast honorarium. Dit honorarium is exclusief BTW.

9.2 HPP is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10: Betaling

10.1 Facturatie van het overeengekomen honorarium vindt plaats in twee termijnen; 70% bij aanvang van de overeenkomst en 30% bij afronding van de overeengekomen opdracht. In het geval van meerjarige overeenkomsten kunnen in overleg alternatieve afspraken gemaakt worden.

10.2 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim wettelijke rente verschuldigd.

10.3 Betaling door opdrachtgever dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

10.4 Indien HPP invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaraties – ten laste van opdrachtgever.

10.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot betaling van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen in volgorde van oudste naar meest recente factuur, zelfs als opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11: Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom inzake, waaronder maar niet daartoe beperkt, auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, naburige rechten, handelsnaamrechten, alsmede de rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen bij HPP hetgeen derhalve tevens ziet op alle door haar in het kader van de overeenkomst uitgebrachte adviezen en verstrekte documenten, stukken en informatie alsook bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte modellen, technieken, software en overige instrumenten.

11.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare herroepbare gebruiksrechten inzake de door HPP beschikbaar gestelde of ontwikkelde materialen bedoeld in artikel 11.2 tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk ander overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HPP is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking dan wel het ter kennis brengen van derden daarvan.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13: Gebreken; klachttermijnen

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan HPP.

13.2 Indien HPP een klacht over verrichte werkzaamheden gegrond vindt, zal HPP de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14: Bevoegde rechter

Geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van de samenwerking tussen partijen (inclusief uit hoofde van onrechtmatige daad) zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 HPP is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever , behalve voor zover een rechter heeft geoordeeld dat zulke schade het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van HPP.

15.2 Opdrachtgever vrijwaart HPP en alle personen vermeld in artikel 1.4 tegen alle aanspraken van derden en de kosten van juridische bijstand die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de werkzaamheden die HPP voor opdrachtgever verricht, behalve voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van HPP. Dit artikel en alle overige bepalingen in deze algemene voorwaarden die beogen rechten te creëren ten behoeve van de personen vermeld in artikel 1.4 zijn mede bedoeld als een jegens hen om niet gemaakt onherroepelijk derdenbeding in de zin van artikel 6:253 lid 4 BW.

Artikel 16: Wijzigingsbeding

HPP is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal HPP opdrachtgever tijdig schriftelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zullen tenminste 30 dagen zitten.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.