19-05-2021 Nieuw SER rapport ‘Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’

Vergroot waardering, ruimte en betrokkenheid van zorgmedewerkers

Onlangs publiceerde de Sociaal-Economische Raad een nieuw adviesrapport: ‘Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’.

Zicht op een mooie loopbaan, ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zeggenschap over het eigen werk én een goed salaris: het is allemaal belangrijk om voldoende, gemotiveerde en goed opgeleide zorgmedewerkers te hebben, nu en in de toekomst. Het SER-advies is duidelijk over waar de actie vandaan moet komen: de overheid, zorgverzekeraars, sectoren en branches, en zorgorganisaties en zorgmedewerkers zelf.

 

Meer investeren in beloningen binnen de zorg en vernieuwing van het toeslagenstelsel

De SER heeft een agenda van vijf belangrijke punten opgesteld, met aanbevelingen op drie niveaus: overheid en zorgverzekeraars, sector en branches, en zorgmedewerkers en hun zorgorganisaties. Bij agendapunt vier, waardering en zeggenschap (p.31), is er speciale aandacht voor het werk van ons als stichting en de problematiek rondom beloning en (toeslagen)systemen waar een bepaalde groep zorgmedewerkers met kleine contracten tegenaan loopt. Namelijk dat meer werken in sommige gevallen kan leiden tot een lager netto inkomen, door het wegvallen van toeslagen. Een ongewenste situatie!

De commissie adviseert dan ook extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg en het toeslagenstelsel te vernieuwen: “Er dient voorkómen te worden dat het wegvallen van toeslagen leidt tot een netto achteruitgang in inkomen. (…) In (delen) van de zorgsector komen veel (kleine) deeltijdcontracten voor. Inmiddels zijn er verschillende initiatieven (bijv. Potentieel Pakken) die beogen knelpunten weg te nemen en werknemers te interesseren voor grotere contracten. Naast de organisatorische vraagstukken die dit oplevert, loopt men ook tegen belonings- en systeemvragen aan. Meer gaan werken kan, zeker voor werkenden in lagere loonschalen, leiden tot een achteruitgang in netto-inkomen als het gevolg van vervallen van toeslagen, schotten in het zorgsysteem en het fiscaal stelsel. Een onlangs gelanceerd rekeninstrument maakt dit voor werknemers inzichtelijk. (…) De commissie adviseert de overheid dringend voortgang te maken met de vernieuwing van het toeslagenstelsel, waarvoor voorstellen zijn gedaan in het deelonderzoek 2 van Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen (2020b).”